Polityka Prywatności

 1. 1. Carfactor Sp. z O.O. o numerze NIP: 9442282081 i regon: 525303754 (dalej jako CARFACTOR) jest Administratorem danych osobowych klientów www.carfactor.pl w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29/08/1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) (dalej jako RODO).
 2. Dane osobowe Klientów i osób korzystających ze strony www.carfactor.pl (dalej jako Strona WWW) przetwarzane są przez CARFACTOR w celu prowadzenia podstawowej działalności firmy, a w szczególności:
  1. zawarciu i realizacji lub rozwiązania umowy oraz wykonywanie innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie
  2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  3. przesyłania przez CARFACTOR na wskazany adres poczty elektronicznej – zamówionego biuletynu (newsletter), ofert handlowych oraz informacji o nowościach i promocjach,
  4. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Strony WWW,
  5. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, tworzenia statystyk oglądalności podstron CARFACTOR, dostosowania Strony WWW do potrzeb Klientów,
  6. w zakresie zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży (włącznie z dostawą) i obsługi reklamacji,
  7. realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy, rachunkowości, finansach publicznych, podatku od osób fizycznych lub prawnych.
 3. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez CARFACTOR ww. usług.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. Poczta Polska, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe.
 5. Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, tj. w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem przez CARFACTOR danych osobowych, Klientom i osobom korzystającym ze Strony www. przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje im prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez CARFACTOR danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Dane osobowe, które są podawane i na których przetwarzanie wyrażona zostanie zgoda, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.
 10. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w aktach prawnych wskazanych w pkt 1 oraz w wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.
 11. Każdy potencjalny Klient ma możliwość obejrzenia usług proponowanych CARFACTOR bez rejestracji w systemie – na tym etapie nie są pobierane żadne dane osobowe. Jeśli Klient zdecyduje się na wypełnienie formularza zamówienia lub innego formularza otrzyma korespondencję zgodną z celem opisanym w formularzu.
 12. Podczas wypełnienia formularza zamówienie Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, telefon, adres dostawy oraz o uszczegółowienie swojego zapytania.
 13. Klient może poprosić o wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną, a faktury będą przez Niego przyjmowane pod adresem e-mail wskazanym podczas logowanie się w formularzu zamówienia, bądź innym przez Niego wskazanym.
 14. Jest możliwe, że podczas odwiedzania Strony WWW zostaną zarejestrowane następujące informacje: numer IP komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics – powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając ze Strony WWW użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 15. Jeśli Klient zwraca się do CARFACTOR z zapytaniem odnośnie realizacji zamówienia, uszczegółowienia danych, zapytania o produkt, zarówno e-mailowo jak i telefonicznie, to przekazuje CARFACTOR swoje dane, czyli: nr telefonu, imię i nazwisko, adres e- mail. Są to dane, które wcześniej zostały podane i na których przetwarzanie została wyrażona zgoda. Wszystkie te dane wykorzystywane są wyłącznie do potwierdzenia tożsamości i kontaktu, w celu udzielenia wyczerpujących informacji związanych z realizacją zamówienia.
 16. Informacje uzyskane od Klienta nie są katalogowane i udostępniane podmiotom trzecim, poza przypadkami wyszczególnionymi w niniejszej Polityce Prywatności.
 17. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera ze Strony WWW Adres e-mail zostanie umieszczony w bazie Strony WWW. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji newslettera. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez Stronę WWW, posiada jasną instrukcję jak można zrezygnować z jej otrzymywania. Gwarantujemy, że bez zgody Klienta nie wysyłamy żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18/07/2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 18. Dostęp do danych osobowych w naszej firmie mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby, zajmujące się bieżącą obsługą zamówień.
 19. W sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na naszej stronie, złamania prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, CARFACTOR może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości. CARFACTOR może je także udostępnić w wypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Poza tymi przypadkami informacje dotyczące tożsamości Klientów nie zostaną ujawnione osobom trzecim.
 20. Pracownicy CARFACTOR kontaktują się z Klientami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą drogą będą przekazywane Klientom wszystkie ważne informacje.
 21. Jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie od CARFACTOR informacji marketingowych i podał swój adres e-mail, to te informacje będą dostarczane tym sposobem (w związku z wymogami ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną. W każdej chwili Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie tych informacji.
 22. Niektóre obszary CARFACTOR mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez stronę i przechowywane na Twoim komputerze w celu umożliwienia: utrzymania sesji klienta (po zalogowaniu), tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu.
 23. Pliki cookies wykorzystywane przez CARFACTOR mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Strony WWW i służą do przechowywania informacji. W każdym momencie Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
 24. Prócz plików cookies CARFACTOR może również gromadzić dane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na Strony WWW.
 25. Sposób komunikacji komputera Klienta z serwerem Strony WWW. jest całkowicie bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu.
 26. Dane osobowe Klientów są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29/04/2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 27. CARFACTOR nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których kierują odsyłacze/linki zamieszczane na Stronie WWW.
 28. CARFACTOR zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości CARFACTOR może, a czasem będzie musiał wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na Stronie WWW. Zmiany wprowadzone do Polityki Prywatności wchodzą w życie po upływie 3 dni od powiadomienia o tym fakcie Klientów za pośrednictwem poczty e-mail.
 29. Klient ma prawo do nie zaakceptowania Polityki Prywatności, co oznacza rezygnację z korzystania z usług  Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Strony WWW.