REGULAMIN świadczenia usług przez CARFACTOR

Definicje
1. CARFACTOR – Marcin Ogiegło, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „PROKLIENT Marcin Ogiegło”, oś. Złota Podkowa 31/9, 31-352 Kraków, NIP: 6772391765, e-mail: info@carfactor.pl tel.: +48 504 057 301.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest stroną zawartej Umowy.
3. Umowa – Formularz zamówienia (umowa ) zawarty pomiędzy CARFACTOR, a Klientem określająca usługę oraz pozostałe parametry zlecenia.
4. Pojazd – samochód osobowy, samochód dostawczy lub motocykl.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres usług, do których zobowiązany jest CARFACTOR w związku z zawarciem umowy z Klientem.
2. W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej CARFACTOR oferuje usługi:
a. usługi wyszukiwania i zakupu Pojazdu na terenie Unii Europejskiej na zamówienie Zleceniodawcy,
b. pośrednictwo usług transportowych na potrzeby sprowadzenia zamówionego Pojazdu do kraju,
c. usługi rzeczoznawstwa samochodowego i motocyklowego,
d. pośrednictwo usług warsztatowych,
e. weryfikację stanu prawnego Pojazdu,
f. usługi pośrednictwa zakupu i sprzedaży Pojazdu,
g. usługę pośrednictwa kredytowego i leasingowego.
3. CARFACTOR zobowiązuje się i gwarantuje profesjonalne podejście do swoich obowiązków wynikających z Umowy i niniejszego Regulaminu.

§ 2 Weryfikacji pojazdu za granicą lub na terenie Polski
1. W ramach usługi CARFACTOR zobowiązuję się do dokonania szczegółowej weryfikacji Pojazdu, polegającej na: (tzw. Pierwszy Etap Weryfikacji)
a. weryfikacji rocznika, modelu i wersji na podstawie numeru fabrycznego VIN;
b. przeprowadzenie wywiadu telefonicznego z właścicielem lub sprzedawcą samochodu (wywiad obejmuje informację o: stanie powłoki lakierniczej, stanie zużycia, szczegółach uszkodzeń, wymianach i naprawach dokonanych poza serwisem, modyfikacjach, stanie technicznym silnika i zawieszenia);
c. weryfikacji stanu prawnego pojazdu na podstawie numeru fabrycznego VIN w bazach pojazdów kradzionych zastawionych;
d. weryfikację historii serwisowej pojazdu na podstawie wpisów w elektronicznych systemach autoryzowanych serwisów (jeśli jest to możliwe);
(tzw. Drugi Etap Weryfikacji)
e. dokonaniu oględzin wizualnych Pojazdu;
f. dokonanie weryfikacji elementów technicznych Pojazdu:
i. silnik, skrzynia biegów, napęd – oceniane są: moc silnika, przesłuchy drgania, praca sprzęgła, prawidłowość działania skrzyni biegów, hamulce, układ wspomagania, klimatyzacja oraz komponenty elektryczne;
ii. zawieszenie – ocena zużycia zawieszenia, zużycia amortyzatorów, zbieżność.
2. Po dokonaniu weryfikacji określonej w ust. 1 powyżej, CARFACTOR przedstawia Klientowi w formie elektronicznej zestawienie danych Pojazdu i wyniki jego weryfikacji, w tym materiały zdjęciowe i materiały wideo.

§3 Usługa wyszukania, weryfikacji i zakupu pojazdu za granicą lub na terenie Polski
1. Realizacji usługi: „wyszukanie, weryfikacja i zakup pojazdu za granicą lub na terenie Polski” polega na podjęciu się przez CARFACTOR wykonania następujących usług:
a. wyszukanie oferty sprzedaży Pojazdu korespondującej z parametrami określonymi w Umowie poprzez m.in.: składanie zapytań ofertowych w autoryzowanej europejskiej sieci kooperantów, poszukiwanie ogłoszeń na podstawie elektronicznego systemu wyszukiwania ofert (m.in. serwisy ogłoszeniowe, serwisy aukcyjne i wydania elektroniczne gazet) lub też ręczne wyszukiwanie ofert;
b. przystąpienie do Pierwszego Etapu Weryfikacji (której czynności określone zostały w § 2 ust. 1 lit a-d niniejszego Regulaminu) Pojazdów wyselekcjonowanych na podstawie uzyskanych ofert sprzedaży;
c. przystąpienie do Drugiego Etapu Weryfikacji (której czynności określone zostały w § 2 ust. 1 lit e-f niniejszego Regulaminu) Pojazdów, które pozytywnie przeszły Pierwszy Etap Weryfikacji;
d. przesłanie do Klienta w formie elektronicznej zestawienia danych Pojazdu i wyniki jego weryfikacji, w tym materiały zdjęciowe i materiały wideo.
e. akceptacja przez Klienta Pojazdu i warunków jego nabycia, która następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub w innej formie elektronicznej;
f. nabycie przez CARFACTOR we własnym imieniu Pojazdu od sprzedawcy;
g. zlecenie transportu Pojazdu do siedziby CARFACTOR;
h. przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów na potrzeby odsprzedaży Pojazdu Klientowi, w tym tłumaczenie dokumentów jeżeli Pojazd został kupiony za granicą;
i. uiszczenie wszelkich niezbędnych opłat, w tym akcyzy gdy pojazd został kupiony za granicą;
j. finalna sprzedaż Pojazdu Klientowi wraz z wydaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.
2. Nabycie przez CARFACTOR we własnym imieniu Pojazdu od sprzedawcy, określone w ust. 1 pkt f powyżej, uzależnione jest od złożenia przez Klienta zadatku na rachunku bankowym CARFACTOR. Wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie w zależności od budżetu określonego w Umowie. (nie mniej niż 20% kwoty końcowej).
3. Cena końcowa pojazdu po wszystkich opłatach może różnić się od budżetu określonego w Umowie jeśli Klient ją zaakceptuje.
4. Usługa określona w niniejszym paragrafie realizowana jest przez CARFACTOR wyłącznie na obszarze Polski lub pozostałych krajów należących do Unii Europejskiej.

§ 5 Prawa klienta
1. Klientowi, który spełnia ustawową definicję konsumenta, może odstąpić od zawartej Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z uprawnieniem przewidzianym przez art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta. Z uprawnienia tego Zleceniodawca może skorzystać składając CARFACTOR oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie. CARFACTOR informuje, że prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w sytuacji gdy CARFACTOR wykonał w pełni usługę. W przypadku usługi pośrednictwa w nabyciu pojazdu, wykonanie usługi w pełni stanowi nabycie pojazdu od sprzedawcy bezpośrednio przez Klienta, którego reprezentuje CARFACTOR na podstawie stosownego pełnomocnictwa.
2. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawierając Umowę potwierdza fakt, że jego wolą jest rozpoczęcie świadczenia przez CARFACTOR usług określonych w niniejszej Umowie, przed upływem terminu 14 dni umożliwiających Klientowi odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, co wiązać się może z koniecznością zapłaty przez Klienta wynagrodzenia CARFACTOR, proporcjonalnie do wykonanych przez czynności od momentu zawarcia niniejszej Umowy do momentu odstąpienia od niniejszej Umowy przez Klienta.
3. Klient może składać reklamacje dotyczące świadczonych przez CARFACTOR usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Reklamacje ze wskazaniem wad lub zastrzeżenia odnośnie usług należy zgłosić CARFACTOR niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Brak zastrzeżeń lub uwag we wskazanym wyżej terminie jest równoznaczne z braku zastrzeżeń do jakości usług.
4. CARFACTOR rozpatruje reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia. Jeśli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, CARFACTOR poinformuje o tym Klienta z podaniem przyczyny przedłużenia terminu oraz przewidywanego czasu udzielenia odpowiedzi. Jeśli reklamacja okaże się być zasadna CARFACTOR naprawi wady lub proporcjonalnie obniży wynagrodzenie za świadczone usługi.

§ 6 Wynagrodzenie CARFACTOR i rozliczenie z Klientem
1. Usługa „Wyszukanie, weryfikacja i zakup pojazdu za granicą lub na terenie Polski” wynagrodzenie CARFACTOR stanowi cena, za którą nabyty Pojazd jest następnie odsprzedawany Klientowi. Wskazana cena nie może przekroczyć budżetu maksymalnego określone w pkt 1 lit. A Umowy, chyba, że klient wyrazi na to zgodę, w formie elektronicznej, mailowej lub telefonicznej. W ramach ceny sprzedaży Pojazdu, CARFACTOR realizuje również wszystkie usługi określone w § 3 niniejszego Regulaminu.
2. Każdy element wynagrodzenia należnego CARFACTOR stwierdzony zostanie odpowiednim dokumentem księgowym – fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.
3. CARFACTOR dopuszcza możliwość korzystania przez Klienta z różnych form kredytowania (kredyt, leasing) w celu uzyskania środków na nabycie Pojazdu. W przypadku dokonania przez Klienta przedpłaty na poczet realizacji Umowy, która to przedpłata finalnie będzie o wartości niższej niż wkład własny w ramach skorzystania z różnych form kredytowania, nadwyżka otrzymana przez CARFACTOR zostanie zwrócona do Klienta.
4. Od momentu dostarczenie przez CARFACTOR Pojazdu na terytorium Polski, Klient ma maksymalnie 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni na uzyskanie środków na pokrycie pozostałej części przewidzianego w Umowie budżetu na zakup Pojazdu.
5. W sytuacji bezskutecznego upływu wskazanego w ust. 7 powyżej 90 dniowego terminu, uiszczona przez Klienta przedpłata przypada w całości CARFACTOR, które nie jest zobowiązane do jej zwrotu, chyba że we wskazanym terminie sprzeda za zgodą Klienta Pojazd innemu podmiotowi.
6. Dokonana przez Klienta przedpłata ma charakter zadatku, w rozumieniu art. 394 k.c. z tym zastrzeżeniem, że w przypadku niewykonania umowy przez CARFACTOR Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu zadatku w podwójnej wysokości, a wyłącznie w jego nominalnej wysokości.
7. W przypadku rozwiązania przez Klienta Umowy i zaniechania korzystania z usług CARFACTOR po aktywacji Umowy przez Klienta poprzez dokonanie opłaty aktywacyjnej, kwota opłaty aktywacyjnej przysługuje Klientowi do zwrotu, chyba że wcześniej CARFACTOR przedstawi Klientowi przynajmniej jedną ofertę Pojazdów, korespondującą z parametrami określonymi w Umowie i wówczas kwota opłaty aktywacyjnej przysługuje CARFACTOR w całości.

§ 7 Rękojmia
1. W przypadku realizacji usługi „wyszukanie, weryfikacja i zakup pojazdu na terenie Polski lub za granicą” i zawarcia finalnej umowy sprzedaży Pojazdu pomiędzy CARFACTOR a Klientem, CARFACTOR ponosi odpowiedzialność za sprzedawany Pojazd na zasadach rękojmi za wady, na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.
2. W sytuacji gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest Pojazd używany, niniejszym CARFACTOR na zasadzie art. 568 § 1 ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Pojazdu stwierdzone wyłącznie w okresie 1 roku liczonego od dnia wydania Pojazdu Klientowi, co Klient potwierdza i akceptuje zawierając Umowę.
3. Rękojmia za wady fizyczne Pojazdu używanego, zostaje wyłączona w stosunku do Klienta, który nie jest konsumentem, co Klient potwierdza i akceptuje zawierając Umowę.

§ 8 Obowiązek informacyjny RODO
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Marcin Ogiegło, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „PROKLIENT Marcin Ogiegło”, oś. Złota Podkowa 31/9, 31-352 Kraków, NIP: 6772391765, e-mail: info@carfactor.pl tel.: +48 504 057 30 zwany dalej: „Administrator”.
2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: RODO).
3. Administrator informuje, że Dane Osobowe Zleceniodawcy są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
a. zawarcie i realizacja Umowy, w tym także wykonywanie czynności związanych z umową oraz czynności poprzedzających jej zawarcie;
b. realizacja uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
4. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych Klienta są:
a. podmioty upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
b. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, finansowe i księgowe;
c. osoby zatrudnione lub współpracuję z Administratorem;
d. podmioty, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla realizacji celów Umowy;
5. Dane Osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania Umowy oraz po zakończeniu trwania Umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
7. Administrator informuje, że realizacja niektórych określonych w ust. 6 powyżej praw przez Klienta może uniemożliwić mu prawidłową realizację Umowy, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
8. Administrator oświadcza, że:
a. stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające należytą ochronę danych osobowych, spełniające wymogi Rozporządzenie RODO;
b. zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;
c. zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy;
d. zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy.
9. Administrator informuje, że podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji Umowy.
10. Administrator informuje, że dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Administrator informuje, że nie ma on obowiązku ustanowienia Inspektora Ochrony Danych i taki Inspektor nie został ustanowiony.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami zostaje opublikowany na stronie internetowej CARFACTOR pod adresem: www.carfactor.pl.
2. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami jest przedstawiany Klientowi podczas zawierania Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące na terytorium Polskim przepisy prawa.
4. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji Umowy powinny w pierwszej kolejności być rozwiązywane w trybie polubownym, pozasądowym. W sytuacji gdy nie dojdzie do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z realizacji Umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez CARFACTOR.
5. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną całość.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 10 maja 2022 roku.

Adres

Jeziorzany 210, 32-060 Liszki k/Krakowa

Telefon

+48 504 057 301

Email

info@carfactor.pl